OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties
ContactRSS-feed

Nieuw boek over voedsel nu verkrijgbaar bij Omslag

EINDHOVEN, 2 november 2016 - Kunnen we op een duurzame manier de wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de Aarde? Antwoorden op die vraag zijn te vinden in het nieuwe boek ‘De Wereld achter ons voedsel’ dat recent verscheen. Het is nu te koop in het winkeltje van Omslag.

Het nieuwe boek ‘De wereld achter ons voedsel’ werd rond Wereldvoedseldag gepubliceerd door de Stichting Werelddelen. Bij het boek hoort een leuke quiz voor na het eten. (Hoeveel dieren worden er jaarlijks geslacht voor vleesproductie? 65, 34 of 17 miljard?*) Het boek, 72 pagina’s, rijk geillustreerd en gedrukt in vele mooie kleuren, past zo goed bij het verhaal dat Omslag uitdraagt, dat we hebben besloten het op te nemen in het winkeltje van Omslag. Het kost € 12,50 en is hier te bestellen

Onderstaand de inleiding van het boek, door de auteurs Henk Gloudemans en John Habets.

Het boek ‘De wereld achter ons voedsel’, schetst een beeld van de belangrijkste feiten, cijfers en prognoses op het gebied van de voedselvoorziening, nu en in de toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen.

Grenzen aan de groei

Volgens prognoses groeit de wereldbevolking van 7,3 miljard nu naar ruim 9,8 miljard mensen in 2050: een stijging van ruim 30 procent in minder dan 35 jaar. Ook de gemiddelde levensverwachting van de wereldbevolking stijgt en steeds meer mensen in opkomende landen kunnen zich, door de toenemende welvaart, een voedingspatroon veroorloven met meer vlees en zuivelproducten. De vraag naar voedsel, energie, water en grondstoffen zal de komende decennia dan ook flink toenemen. De productie van méér voedsel lijkt op het eerste gezicht dé oplossing om de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking veilig te stellen.

Tegelijkertijd is realiteit, dat we tegen steeds meer grenzen aanlopen. Uit onderzoek blijkt dat de wereldbevolking nu al het equivalent van anderhalve Aarde gebruikt om op het huidige welvaartsniveau te blijven. De draagkracht van de Aarde wordt daarmee ruimschoots overschreden. We zullen dus uiterst zorgvuldig met onze middelen moeten omgaan. Als mensheid teren we snel in op onze reserves. Doorgaan zoals nu is dan ook geen optie. De wereld is gewoon te klein om het westerse voedingspatroon (inclusief veel vlees en zuivel) te exporteren naar de rest van de wereld. We zullen een evenwicht moeten vinden tussen het vergroten van de voedselproductie en het leefbaar houden van de Aarde voor volgende generaties. En het positieve achter dit alles is: het kán. Er zijn geweldige mogelijkheden om veel meer mensen te voeden met eenzelfde niveau van productie van gewassen; door het tegengaan van verspilling, het veranderen van eetpatronen en het voorkomen dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselvoorziening.

Er is genoeg voor iedereen

Dàt het anders kan, blijkt alleen al uit de Wereldmaaltijd. De Wereldmaaltijd is de hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als het beschikbare voedsel eerlijk zou worden gedeeld. De Wereldmaaltijd is gebaseerd op de productiecijfers van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De Wereldmaaltijd toont aan: er is meer dan genoeg voedsel voor iedereen. De Wereldmaaltijd nodigt er ook toe uit om het wereldvoedselvraagstuk vanuit een ander perspectief te gaan zien: dat van de wereld en de mensheid als een samenhangend geheel.

Niemand achter laten

In 2015 liepen de acht millenniumdoelen af die de rijke westerse landen in 1990 hadden opgesteld. Er gaan nu meer meisjes naar de basisschool, de kinder- en moedersterfte is teruggedrongen, er overlijden minder mensen aan aids en het aantal mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag is gedaald. Maar de problemen zijn nog lang niet opgelost en de wereld is veranderd. De wereldbevolking is sneller gegroeid dan verwacht, het aantal vluchtelingen is sterk toegenomen en nog steeds zijn er bijna 800 miljoen mensen die met honger opstaan en naar bed gaan; niet alleen in arme landen onder de Sahara, maar vooral in de groeireuzen India en China. Armoede is dan ook steeds meer een kwestie geworden van verdeling van welvaart.

Honger en ondervoeding uitroeien

De nieuwe ontwikkelingsdoelen, die in 2030 realiteit moeten zijn, moeten recht doen aan deze nieuwe werkelijkheid. Nieuw is dat het een veel bredere agenda is, waarin ook de verdragen over het klimaat (Rio+) en onder meer handel (GATT) zijn opgenomen. Het gaat niet alleen over armoedebestrijding, maar ook over sociale ongelijkheid en werkgelegenheid. Bijzondere aandacht is er voor vrede en veiligheid omdat burgers in fragiele staten het minst vooruit zijn gekomen.

Het gaat hier om ambitieuze doelstellingen, die onderling samenhangen en die laten zien: een wereld zonder honger, waarin op een duurzame wijze wordt voorzien in de behoeften van alle mensen, is mogelijk. Als de landen, die deel uitmaken van de Verenigde Naties, er tenminste écht voor kiezen om richting 2030 met elkaar op te trekken op een manier, die niemand achterlaat. Want dát is de omslag die nodig is om honger en ondervoeding voor eens en altijd uit te roeien.

Het boek ‘De wereld achter ons voedsel’ is hier te bestellen

_________
* 65 miljard


Meer nieuws


 ^   © 2017 Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - contact