OMSLAG

Welkom
Nieuws
Omslag
ZOZ
Bibliotheek
Pers
Links
Reacties
Werk
Wonen
Bestellen
Advertenties

Landelijke informatiedag over lokaal voedsel en VersVoko's - bij De Hobbitstee in Drenthe

Op zaterdag 2 oktober 2010 organiseerden A SEED en Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling een landelijke informatiedag over lokale voedselproductie en het opzetten van VersVoko's. We waren te gast bij leefgemeenschap De Hobbitstee.
Met 28 deelnemers was de herberg van De Hobbitstee goed gevuld. Zij maakten een levendige en inspirerende dag mee. Na afloop bleven achttien mensen mee-eten.
Een
impressie van een 'volle' dag.

Door Marta Resink (Omslag)

Vanaf 10:30 uur druppelden de eerste mensen binnen; we begonnen wat later dan gepland omdat sommige mensen die met de fiets vanaf het station in Steenwijk kwamen een flinke omweg hadden gemaakt. Intussen zat de sfeer er al goed in er werd er al druk onderling uitgewisseld. Tijdens het kennismakingsrondje bleek dat flink wat aanwezigen al actief betrokken zijn bij het thema 'lokaal voedsel': via een Transition Towns-initiatief, een Voko (voedselkollectief), consumentenkring of Van Haver tot Gort. Sommigen verbouwen hun eigen groenten en er was een studente 'stadslandbouw' van de Wageningen Universiteit. Heel opmerkelijk was dat alle aanwezigen al vertrouwd bleken met het begrip permacultuur.


Voedselteams als inspiratiebron

Flip Vonk (zelf werkzaam op een biologisch landbouwbedrijf) lichtte toe dat A SEED op het spoor kwam van VersVoko, via het Amsterdamse initiaitief Vokomokum, en via de al langer bestaande 'Voedselteams' in Belgie. A SEED wil dit concept nu ook in Nederland introduceren onder de naam VersVoko. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting bij al bestaande lokale voedselinitiatieven en naar een vorm die past binnen de Nederlandse cultuur. De werkwijze en praktijk van de Voedselteams in Vlaanderen werden verduidelijkt met een korte film >>>.


Lokale alternatieven voor mondiale problemen

Aan de hand van een powerpointpresentatie ging Flip vervolgens in op het belang van een meer regionaal georiënteerde landbouw en hij lichtte de belangrijkste achtergronden en kenmerken van VersVoko's toe. Een VersVoko is een collectief van consumenten die rechtstreeks bij een boer in de regio milieuvriendelijk en kwalitatief goed voedsel inkopen. Een collectieve aanpak weerspiegelt een sociale maatschappij en kan ook als een vangnet fungeren voor problemen van nu, zoals individualisme, ieder voor zich, en een anonieme samenleving: je ziet geen effect van je handelen. Rechtstreekse aankoop bij de boer schakelt de tussenhandel uit, waardoor een goede prijs voor zowel de boer als de consument ontstaat. Er komt meer zekerheid ten aanzien van afzet en prijs, en een grotere betrokkenheid bij de productie. Dit in tegenstelling tot de huidige, promblematische situatie, waarin - ook in de EKO-sector - de macht vooral bij de tussenhandel zit, en er veel geld blijft steken in de verwerkende industrie. Ook hebben veel consumenten vaak weinig kennis van de volledige voedselketen.
Een meer lokale productie en consumptie biedt ook een alternatief voor het gegeven dat de Nederlandse landbouw momenteel totaal is ingesteld op de export, en dat - misschien nog wel erger - tegelijkertijd landen in het Zuiden eenzijdig produceren voor export naar (bijvorbeeld) Europa... Daardoor vindt een gigantisch gesleep met voedsel plaats, met gekoelde transporten, wat allemaal weer bijdraagt aan de klimaatproblemen.

Voedsel is een eerste levensbehoefte. Met het oog op een rechtvaardiger wereld, minder energiegebruik (dus minder klimaatverandering) en ook in een economische crisis, geeft het een goed gevoel om je eten uit de buurt te kunnen halen. Immers: landbouw en boeren verdwijnen omdat 'het niet meer rendabel is'. Bij slechte oogsten kunnen landen hun export stopzetten (dit is de afgelopen jaren al een paar keer gebeurd). Boeren verworden steeds meer tot natuurbeheerders en recreatie-ondernemers. Praktijkkennis over lokale landbouw gaat verloren. VersVoko's kiezen voor milieuvriendelijke producten: biologisch geteeld, seizoensgebonden, uit de volle grond en uit koude kassen. Dus geen problemen rond gifgebruik (water/grond), energiegebruik, ontbossing, monocultuur, verdwijnen van biodiversiteit (ook van cultuurgewassen) en klimaatverandering. Leden van VersVoko's kiezen ook voor kwaliteit: korte lijnen, dus verse producten, een boer met hart voor zijn/haar werk, gezonde producten en minder bewerkte producten. Want: bewerkte producten bevatten vaak (te) veel zout, suiker en conserveringsmiddelen.


Rondleiding over De Hobbitstee

Tijdens de lunch maakten vrijwel alle deelnemers gebruik van de mogelijkheid om een rondleiding over het terrein van de Hobbitstee te maken. De Hobbitstee maakt zich al ruim veertig jaar sterk voor een gezonde, biologische en gentechvrije landbouw. De twee groepen werden rondgeleid door Maroen de Haan en Marta Resink. Meer over De Hobbitstee >>>


006-dsc05661.jpg.small.jpeg 007-dsc05662.jpg.small.jpeg 008-dsc05663.jpg.small.jpeg 009-dsc05664.jpg.small.jpeg 011-dsc05666.jpg.small.jpeg


VersVoko's

Weer terug in de herberg vervolgde Didi van Dijk de presentatie over VersVoko's, waarbij ze inging op de stappen en mogelijkheden van het opzetten van zo'n collectief: een VersVoko is een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen en gezamenlijk verse groenten, fruit, brood, en eventueel andere biologische producten aankopen bij producenten uit de streek. Elke groep kiest zelf de producenten en regelt onderling de inkoop en distributie. VersVoko's bieden: meer contact tussen buur en boer, een eerlijke prijs voor een eerlijk product, verse seizoensproducten, geen pesticiden en bewaarmiddelen, minder CO2 uitstoot, door minder transport en verpakkingsmateriaal, meer inkomenszekerheid voor lokale boeren, en minder uitbuiting en verwoesting in het mondiale Zuiden.
Ook Didi benadrukte dat het bij een VersVoko vooral ook gaat om een collectief initiatief, waarbij de taken zo breed mogelijk onderling worden verdeeld onder de deelnemers. Twaalf mensen is een mooi aantal om mee te beginnen. Bij een VersVoko gaat het ook niet alleen om bio/ecologische teelt, korte aanvoerlijnen en een gunstige prijs voor consumenten, ook het sociale aspect is belangrijk: directe contacten tussen producent en consument, een eerlijke prijs voor de tuinder en onderlinge betrokkenheid tussen de leden van de Voko. Het gaat om meer dan alleen goed en gezond voedsel.

VersVoko's binnen Transition Towns
Marta Resink gaf een korte toelichting op Transition Towns: ,,Dit zijn lokale initiatieven van groepen mensen die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken, en meer duurzaam. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen van onderop. Daar
naast versterken de initiatieven de lokale economie en ontstaat er een sterkere lokale gemeenschap. Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf en in je gemeenschap organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. In Nederland zijn inmiddels al tientallen TT-groepen actief, vele daarvan ontwikkelen ideeën en initiatieven rond lokaal voedsel. VersVoko's passen uitstekend binnen dit concept''. Meer over Transition Towns >>>


Praten over lokaal voedsel

Hierna werden de deelnemers opgesplitst in twee groepen om het concept van een VersVoko verder te onderzoeken: 'Stel je gaat een VersVoko opzetten, wat zijn dan belangrijke uitgangspunten, knelpunten en mogelijkheden?' Omdat er veel betrokkenen bij Transition Towns (TT) aanwezig waren, besprak de ene groep de mogelijkheden en knelpunten van VersVoko's binnen de context van een TT; de andere groep verkende deze vragen meer algemeen. Na de theepauze werden de resultaten van de groepjes plenair toegelicht.

Groep 1 (niet TT):

- informatie uit/in de omgeving inwinnen

- gelijkgestemden vinden

- praten met je buren - open communiceren met omgeving

- hoeveelheid mensen qua organisatie en inkoop

- in hoeverre kun je het sociale aspect 'afdwingen': gezamenlijke activiteiten, vrijwillige taken, waarom doe je het, diversiteit (zowel qua deelnemers als productenaanbod)

- koppelen aan andere initiatieven

- wat is lokaal?

- welke prijzen worden gehanteerd?

- klein beginnen!

Groep 2 (vanuit Transition Towns):

- deelnemers vinden is geen probleem

- boeren vinden gaat ook wel (regio groot of  klein)

- stapsgewijs opbouwen: niet doogwaren en vers tegelijk

- aanwezigheid: welke dagen? afhaaldag niet in het weekend

- zijn er al bestaande projecten in de buurt? Dit is een mogelijkheid om het dorpsgevoel te versterken

- Ruimte: scholen, buurtcentra, woonservicecentra

- Ga het gesprek aan met plaatseljke supermarkten

- Community Suported Agriculture (CSA/Pergola) <--> VersVoko

- vooral nodig: doeners!

- versterk het 'wij'-gevoel

Andere lokale initiatieven
Vervolgens vertelden enkele mensen iets meer over initiatieven waarbij ze zelf zijn betrokken.

Zwanny Wouda vroeg aandacht voor de dorpstuin Hof van Eeden in haar woonplaats Snakkerbuorren (Friesland): een gemeenschappelijke tuin met bloemen, fruit en groenten voor en door dorps- en streekgenoten. Er wordt samengewerkt met een basisschool, en sinds een paar jaar fungeert de tuin ook als re-integratieproject.
Web: dorpstun.nl

045-dsc05711.jpg.small.jpeg Erwin Theunissen: TT Westerveld pleit voor opheffen GFT bakken voor zelfcomposteerders. Natuurvoedingswinkel Groente en Zo in Dwingelo wil een TT-afdeling met producten van lokale (volks)tuinders. Ook natuurvoedingswinkel/eko-tuinderij Villa Sterrebos in Frederiksoord is enthousiast over dat idee. Verder vertelde Erwin dat bewoners en vrienden van De Hobbitstee een consumentenkring vormen, en eens per twee maanden gezamenlijk inkopen bij ecologisch verdeelcentrum De Nieuwe Band. Dat werkt goed en is weinig werk. De Hobbitstee fungeert als afhaalpunt. Er kunnen nog een paar mensen uit de directe omgeving meedoen.


Joop Ligthart vertelde dat er tijdens de experimentele bouw door Ecodorp Brabant op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel (NB) dagelijks voor veel mensen moest worden gekookt. Om dat voor iedereen betaalbaar te houden werd contact gezocht met een plaatselijke zorgboerderij, en driemaal heeft een groep Eco-bouwers meegewerkt op zorgtuinderij Ut Rooie Bietje in Tilburg, waardoor ze een forse reductie op de groenten verkregen. Zijn tip voor VersVoko's: ga actief en creatief op zoek naar lokale samenwerkingsmogelijkheden. Web: ecodorpbrabant.nl


Marc en Caroline Siepman hebben plannen voor het opzetten van een grote permacultuur-proeftuin in Gees (Dr). Ze vragen steun voor hun project, dat meedingt naar een prijs van de ASN-Bank. Web: www.voordewereldvanmorgen.nl


Flip Vonk wijst erop dat er ook interessante samenwerkingsmogelijkheden liggen met plaatselijke biologische Boerenmarkten: daar vind je tuinders en andere producenten uit de regio! Op de website www.biologischeboerenmarkten.nl staat een overzicht van alle boerenmarkten.
Op de website van Biologica staat een overzicht van biologische bedrijven en boerderijen.

Tot slot werd het algemene informatie- en promotiemateriaal rond VersVoko' van A SEED gepresenteerd. Er wordt gewerkt aan een website: www.versvoko.nl en er verschijnt af en toe een VersVoko-nieuwsbrief (abonneren via de website). In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven is inmiddels belangstelling voor een VersVoko.  Lokale groepen die een bijeenkomst rond VersVoko's willen organiseren, kunnen daarbij iemand van A SEED uitnodigen. Web: www.aseed.net


We besloten de dag met een kort rondje, waarin iedereen werd gevraagd om met twee woorden zijn/haar ervaring tijdens deze dag te benoemen. Meest genoemde woorden waren: inspirerend, gezellig en verbindend. Ook: nieuwsgierigmakend, en 'zeventiger jaren'.


Gezamenlijke maaltijd
Na afloop bleven achttien mensen mee-eten in de Hobbit-herberg. Met vereende krachten werden tafels en stoelen verplaatst, en de tafels gedekt voor een zeer smakelijke biologisch-vegetarische maaltijd, die was (voor)bereid door Bernadette Willenborg.


030-dsc05687.jpg.small.jpeg 057-dsc05725.jpg.small.jpeg 056-dsc05724.jpg.small.jpeg 055-dsc05721.jpg.small.jpeg 058-dsc05726.jpg.small.jpeg


De maaltijd was klaargemaakt met verse groenten uit de Hobbit-tuin. We aten pompoensouflee met koeien- en geitenkaas, verse aardappelen, verschillende salades en een toetje met vla, bessen en slagroom. Ook de afwas werd gezamenlijk aangepakt, zodat iedereen rond 20:00 uur weer naar huis kon. Vier volwassenen en twee kinderen bleven slapen, om de volgende dag deel te nemen aan de meewerkdag op De Hobbitstee. Het was een mooie dag!

Film vooraf

Op de avond voorafgaand aan de infodag, werd in de Hobbit-herberg de film 'The real dirt on farmer John gedraaid'.  Deze film is zeer geschikt om te vertonen in het kader van lokaal voedsel-initiatieven. Drie mensen waren daarvoor al een dagje eerder naar De Hobbitstee gekomen en overnachtten in de herberg van De Hobbitstee. Een mooie combinatie.
Meer over deze film >>>Relevante websites in het kader van deze dag

A SEED algemeen: www.aseed.net - A SEED over VersVoko's: www.versvoko.nl

Voedselteams Vlaanderen: www.voedselteams.be

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling: www.omslag.nl

Omslag: verslag van de infodag over VersVoko's op 28 augustus  2010: klik hier >>
Transition Towns Nederland: www.transitiontowns.nl

Permacultuurschool Nederland: www.permacultuur.eu

Leefgemeenschap De Hobbitstee: www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl

Initiatief voor dorpsgericht werken in de gemeente Boarnsterhim (Fr):
www.mienskipssoarch.nl

Enkele Voedselkooperaties: VoKo Den Haag, Vokomokum (Amsterdam), Hyves-pagina VoKo's


Enkele voorbeelden van regionaal georiënteerde verdeelcentra en bezorgdiensten van biologische producten: BD Totaal - Van  Eigen Erf - Van Haver tot Gort - De Nieuwe Band - De Ekonoom (Groningen)


Er komt zeer binnenkort een nieuwe startpagina rond 'lokaal voedsel'. Waarschijnlijk: http://lokaalvoedsel.startpagina.nl


Dit was de tweede infodag over lokaal voedsel, die Omslag samen met A SEED organiseerde. Het uitgebreide verslag van de Aanloopdag over VersVoko's bij Omslag op 28 augustus 2010 is beschikbaar. Dat verslag vormt een mooie aanvulling op de bijeenkomst bij de Hobbitstee.


Verslag en foto's van die dag >>>  © 2010 Omslag, Eindhoven. Tel. 040-2910295